Skip to content

Vastuullisuus

Pohjola Rakennus -konsernin yritysvastuu

Pohjola Rakennus -konserni on suomalainen perheyhtiö. Se tarkoittaa pitkäjänteistä omistamista ja kestävää kasvua yhtiön arvojen mukaisesti.  Rakennamme koteja asukkaita ja ympäristöä kunnioittaen. Hallituksemme ja johtoryhmämme ohjaavat ja seuraavat vastuullisuustyötä. Vastuullisuustiimimme pitää huolta siitä, että työntekijöitämme kuunnellaan ja heidän vastuullisuuteen liittyvät ideansa otetaan huomioon. Yritysvastuu on jaettu meillä kolmeen osa-alueeseen: hyvä hallinto, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Julkaisimme toukokuussa 2023 ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka sisältää katsauksen vuoden 2022 kohokohtiin ja kehityskohteisiimme sekä yritysvastuun toteutumiseen Pohjola Rakennus -konsernissa.

Vastuullisuusraportti 2023 Vastuullisuusraportti 2022

Hyvä hallinto

Pohjola Rakennus noudattaa hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassaan. Yhtiön toimintaa ohjaa muun muassa omistajastrategia, joka päivitetään vuosittain yhtiön strategiaprosessin yhteydessä, sekä eettiset ohjeet.

Eettiset ohjeet

Ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja valmistelee hallituksessa päätettävät asiat esikuntansa kanssa. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta konsernissa.

Sosiaalinen vastuu

Pohjola Rakennuksen tavoite on tarjota työntekijöilleen innostava, reilu, turvallinen ja tasa-arvoinen työympäristö. Työtapaturmien osalta tavoitteena on nollataso.

Yhtiö edellyttää, että sen yhteistyökumppanit, alihankkijat ja aliurakoitsijat sitoutuvat konsernin eettisten ohjeiden noudattamiseen. Yhtiö edellyttää, että työntekijät, aliurakoitsijat ja yhteiskumppanit, samoin kuin heidän työntekijänsä, käyttävät rakennustyömailla tarvittavia suojavälineitä ja kuvallista henkilötunnistetta.

Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa taloudellisesti vakaata ja kannattavaa sekä vastuullista rakennustoimintaa pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on kannattava, maltillinen kasvu eli kestävä kasvu, jolla luodaan arvoa omistajille nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjola Rakennus -konserni ylläpitää aktiivisesti rahoittajasuhteita toimiakseen luotettavana ja vuorovaikutteisena kumppanina sekä varmistaakseen konsernin toiminnan rahoituksen markkinaehtoisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ympäristövastuu

Pohjola Rakennuksen ympäristöohjelmaan on kirjattu yhtiön merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja -päämäärät. Näiden pohjalta yrityksessä asetetaan ympäristöasioihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelman tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja kestävää kehitystä tukevaksi.

Ympäristönäkökulmien ja yhteiskuntavastuun huomioimisella pyrimme olemaan mukana ehkäisemässä ilmastonmuutosta ja edistämässä monimuotoisen ympäristön säilymistä. Ympäristöohjelman lähtökohtana on sitoutuminen lakien noudattamiseen ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Pohjola Rakennus edellyttää alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa noudattavan laadittua ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelman ohella toimintaa ohjaa myös yrityksen eettiset ohjeet.

Kestävän kehityksen painopisteet Pohjola Rakennuksella YK:n ohjelman mukaisesti

  • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
  • 4. Hyvä koulutus
  • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 13. Ilmastotekoja
  • 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Kestävän kehityksen painopisteet

Vastuulliset teot, parempi huominen