Skip to content

Terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

19.05.2022

Tarjoamme henkilökunnallemme laajan ja kattavan työterveyshuollon, koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti ja kehitämme osaamistamme. Huolehdimme turvallisesta työympäristöstä ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti. Liiketoimintamme on taloudellisesti kannattavaa ja luo kestävää arvoa.

Taata terveellinen
elämä kaiken ikäisille

 

 

Alatavoitteet

3.5 Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa.

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä pilaantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia.

Pohjola Rakennuksen teot
 • Kaikilla työntekijöillämme on käytössään laaja ja kattava työterveyshuolto, joka on saavutettavissa ympäri vuorokauden.
 • Työntekijöillämme on seurantatarkastukset työterveyshuollossa työtehtävän ja iän mukaan sekä pyrimme ehkäisemään
  rakennusalalla tyypillisiä ammattitauteja
 • Käytössämme on työterveyden varhaisen tuen malli ja päihdeohjelma
 • Työsuojelu
 • Henkilöstöllämme on käytössään laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus
 • Laaja työterveyshuoltomme sisältää myös henkilöstömme vuosittaisen hammashuoltoedun
 • Pohjola Rakennuksen oma verenluovutusryhmä Veripalvelussa, veren luovutukseen saa mennä työajalla
 • Huolehdimme vaarallisten kemikaalien ja jätteiden oikeaoppisesta käsittelystä ja varastoinnista työmailla

 

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen
ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

 

 

Alatavoitteet

4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on työllistymiseen, säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

Pohjola Rakennuksen teot
 • Koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti ja kehitämme osaamistamme sekä sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla että tutkintokoulutuksilla
 • Uusien työntekijöiden perehdytys on meille tärkeää ja olemmekin kehittäneet uusien työntekijöiden henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman
 • Jotta kaikki tuntisivat olonsa tervetulleiksi meille, järjestämme säännöllisesti Tervetuloa taloon –päivät uusille työntekijöillemme
 • Haluamme auttaa nuoria osaajia työllistymään ja tukea heidän taivaltaan työelämää kohti, joten teemme yhteistyötä korkeakoulujen kanssa nuorten työllistymisen edistämiseksi

 

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

 

Alatavoitteet

8.4 Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain maailmanlaajuista resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erottamaan talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti, kehittyneet valtiot eturintamassa.

8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

Pohjola Rakennuksen teot
 • Liiketoimintamme on taloudellisesti kannattavaa ja luo kestävää arvoa
 • Työllistämme paljon ihmisiä suoraan ja välillisesti
 • Työntekijöillä on yhdistymisvapaus ja järjestäytymisoikeus
 • Maksamme verot Suomeen
 • Toiminnan auditointi
 • Huolehdimme turvallisesta työympäristöstä ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti
 • Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja viihtyvyyteen muun muassa tyhy-toiminnan kautta, laajojen työsuhde-etujen avulla ja antamalla vastuuta. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä laajoilla henkilöstökyselyillä.