Skip to content

Pohjola Rakennuksen eettinen ohjeistus

Pohjola Rakennus -konsernin (”Pohjola Rakennus”) tarkoituksena on harjoittaa taloudellisesti vakaata ja kannattavaa sekä vastuullista rakennustoimintaa pitkällä aikavälillä. Pohjola Rakennus on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiketoimintaa koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat. Konsernin keskeisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa kilpailu-, työ- ja työturvallisuus- sekä ympäristölainsäädännön noudattaminen. Pohjola Rakennuksen eettisten ohjeiden tavoitteena on varmistaa konsernin arvojen toteutuminen liiketoiminnassa sekä tukea kaikkien konserniyhtiöiden yrityskansalaisuutta ja eettistä ja vastuullista toimintatapaa.

Pohjola Rakennuksen arvoja ovat halu uudistua, 100% rehellisyys ja avoimuus, arvoa asiakkaalle ja nopea kellotaajuus. Noudatamme toiminnassamme Pohjola Rakennuksen arvoja ja toimimme kaikessa liiketoiminnassamme rehellisesti, vastuullisesti ja yleisesti hyväksyttävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Eettisissä ohjeissa kuvataan ne keskeiset eettiset säännöt ja toimintaperiaatteet, joita Pohjola Rakennuksen johdon ja työntekijöiden edellytetään noudattavan työskennellessään sekä edustaessaan konserniyhtiöitä. Näiden eettisten sääntöjen ja toimintaperiaatteiden
noudattamista odotetaan myös Pohjola Rakennuksen liike- ja yhteistyökumppaneilta, kuten aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Pohjola Rakennuksen eettiset ohjeet koskevat kaikkia konserniyhtiöitä liiketoiminta-alueesta ja -paikasta riippumatta sekä kaikkia konserniyhtiöiden johtoon kuuluvia henkilöitä ja työntekijöitä.

Liiketoimintaperiaatteet

Panostamme toiminnassamme yksilölliseen asiakaspalveluun ja haluamme olla johtava yritys laadussa niin suunnittelun, projektijohtamisen kuin rakennustekniikan ja -materiaalien osalta. Kunnioitamme asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmille antamiamme sitoumuksia. Pyrimme myös siihen, että asiakaskuva Pohjola Rakennuksesta on luotettava ja vastuuntuntoinen. Teemme määrätietoisesti toimenpiteitä asiakastyytyväisyyden eteen ja kehitämme toimintaa jatkuvasti.

Raportointi ja viestintä

Raportoimme sidosryhmille Pohjola Rakennuksen toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja vastuullisuuden toteutumisesta voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Viestimme sisäisesti ja ulkoisesti toiminnastamme avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Työntekijät, työturvallisuus ja työympäristö

Tarjoamme työntekijöillemme innostavan, reilun, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön. Työtapaturmien osalta tavoitteenamme on nollataso.

Noudatamme työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sekä kunnioitamme työntekijöiden yhdistymisvapautta ja järjestäytymisoikeutta ja toimimme työntekijöidemme oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi. Emme hyväksy työyhteisössämme minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Edellytämme, että työntekijämme sekä aliurakoitsijamme ja yhteiskumppanimme, samoin kuin heidän työntekijänsä, käyttävät rakennustyömailla tarvittavia suojavälineitä ja kuvallista henkilötunnistetta.

Eturistiriidat ja lahjat

Edellytämme, että konserniyhtiöiden johtoon kuuluvat henkilöt ja työntekijät eivät käytä asemaansa tai vaikutusvaltaansa muiden etujen kuin Pohjola Rakennuksen edun ajamiseen eivätkä toiminnallaan aiheuta tilanteita, joissa heidän henkilökohtainen etunsa on ristiriidassa Pohjola Rakennuksen tai sen asiakkaiden edun kanssa.

Lahjonnan ja epäeettisten menettelytapojen torjunta

Emme anna eivätkä konserniyhtiöiden johtoon kuuluvat henkilöt ja työntekijät saa antaa tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja tai palveluksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Ilmoituskanava

Pohjola Rakennuksella on käytössään myös  anonyymi ilmoituskanava, jonka myötä jokainen Pohjola Rakennuksen työntekijä voi ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole Pohjola Rakennuksen periaatteiden mukaista toimintaa tai on lainvastaista menettelyä ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuilla lainsäädännön alueilla. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista kaikki väärinkäytökset.

Ensisijaisesti rohkaisemme ottamaan yhteyden esimieheen, mutta ilmoituksen voi tehdä myös ilmoituskanavamme kautta.

Kaikki ilmoituskanavamme kautta tulleet tapaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusprosessin aikana voidaan pyytää tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Tämä tapahtuu myös luottamuksellisesti. Kun kyseessä on ei-anonyymi ilmoitus, ja raportoija ilmaisee aidon epäilyn, hän ei ole vaarassa menettää työtään eikä kärsi minkäänlaisia seuraamuksia tai henkilökohtaisia haittoja ilmoituksen seurauksena. Ei ole merkitystä, erehtyykö raportoija edellyttäen, että hän toimii vilpittömin mielin.

Rikoksista syytettäessä raportoijalle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan oikeudenkäyntien yhteydessä.

Ilmoitukseen liittyvät henkilötiedot poistetaan viimeistään 60 päivän kuluessa tutkinnan valmistumisesta, jollei tietojen säilyttäminen pitempään ole tarpeellista esimerkiksi viranomaistutkinnan vuoksi tai ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi.

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiömme liiketoiminnassa.

Kilpailu

Kilpailemme avoimesti ja reilusti. Emme hyväksy hinnoitteluyhteistyötä, kartelleja tai muuta kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa. Emme salli kilpailua rajoittavien sopimusten tekemistä, luottamuksellisten tietojen vaihtamista kilpailijoiden kanssa tai vapaan kilpailun rajoittamista tarjous-, hankinta- ja ostotoiminnassa muutoin lain vastaisin keinoin. Kilpailutamme avoimesti merkittävät hankinnat, toimitukset, työsuoritukset ja palvelukset silloin kun emme toimi yhteistyö- tai kumppanuussopimusten pohjalta.

Ympäristö

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja -säännöksiä. Pyrimme liiketoiminnassamme edistämään kestävää kehitystä sekä kehittämään toimintatapojamme ympäristöä säästävämmiksi. Pyrimme yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppanien kanssa parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä minimoimaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisuilla kiinteistöjen ympäristövaikutuksia.

Valvonta ja mahdollisuus vaikuttamiseen

Pohjola Rakennuksella on oikeus yhteisesti sovitulla tavalla suorittaa auditointeja aliurakoitsijoiden ja toimittajien tiloissa tai työmailla, mikäli se voidaan katsoa välttämättömäksi, jotta Pohjola Rakennus voi todentaa heidän noudattavan edellä mainittuja sitovia toimintaohjeita. Mikäli yhteistyökumppani rikkoo näitä sääntöjä olennaisella tavalla eikä korjaa sitä kohtuullisessa ajassa, päättää Pohjola Rakennus osapuolten välisen yhteistyön välittömin vaikutuksin.

Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa omalle Pohjola Rakennuksen yhteyshenkilölleen välittömästi, mikäli he havaitsevat eettisten periaatteiden vastaista tai lainvastaista toimintaa tai epäilevät sellaista tapahtuvan.

Yhteistyökumppanit voivat olla Pohjola Rakennukseen yhteydessä myös nimettömästi, jolloin yhteydenotto tehdään sähköpostiosoitteeseen yhteys@pohjolarakennus.fi.

Tietojen käsittelyssä huolehditaan aina ehdottomasta luottamuksellisuudesta.