Skip to content
Pohjola Rakennus konsernin yhtiön markkinointirekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä on se Pohjola Rakennus -konsernin yhtiö, johon sinulla tai organisaatiollasi on olemassa oleva asiakassuhde tai jolle olet muuten antanut suostumuksesi lähettää itsellesi markkinointiviestintää.
Pohjola Rakennus -konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja markkinointirekisterin käsittelytarkoituksissa, ovat:

(a) Pohjola Rakennus Oy Suomi
(b) Pohjola Rakennus Group PRG Oy

Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän puolesta tietosuoja-asioista huolehtii käytännössä Pohjola Rakennus Oy Suomi, jonka yhteystiedot ovat: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pohjola Rakennus Suomi Oy
Tietosuojasta vastaava
Televisiokatu 4
00240 Helsinki
tietosuoja(at)pohjolarakennus.fi

3 REKISTERIN NIMI

Pohjola Rakennus -konsernin yhtiön markkinointirekisteri.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myynnin edistämiseksi sekä markkinointiviestinnän ja markkinoinnillisen tiedottamisen toteuttamiseksi, mukaan lukien kohdemarkkinoinnin ja sähköisen kohdemarkkinoinnin tarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamisessa, ja markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestämisessä. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös markkinoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa;
(b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity tai rekisteröidyn organisaatio on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä:

(a) Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva asiakassuhde

(b) Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän palveluita kohtaan omasta aloitteestaan

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

(c) Perustiedot henkilöistä: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

(d) Sähköiseen markkinointiin perustuvat suostumukset ja kiellot

(e) Asiakasta kiinnostavat asuntotyypit- ja kohteet ja muut asiakkaan itse ilmoittamat vapaamuotoiset lisätiedot

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat ICT-, kyselytutkimusten ja viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat. Erikseen asiakkaan kanssa sovittaessa hänen henkilötietonsa voidaan siirtää konsernin toiseen yhtiöön käsiteltäväksi, mikäli asiakas on kiinnostunut myös muista kohteista.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Markkinointiin perustuvia suostumuksia asiakkaiden perustietojen osalta säilytetään 2 vuotta.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

(a) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;

(b) Oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

(c) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;

(d) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

(e) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

(f) Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät.

Riippumatta siitä, mikä Pohjola Rakennus -konsernin yhtiö kulloinkin toimii rekisterinpitäjän roolissa, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan keskitetysti samaan osoitteeseen.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen tietosuoja(at)pohjolarakennus.fi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.