Skip to content
Pohjola Rakennus konsernin yhtiön työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä on se Pohjola Rakennus -konsernin yhtiö, johon työhakemuksesi on kohdistettu.

Pohjola Rakennus -konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja työnhakijarekisterin käsittelytarkoituksissa, ovat:

(a) Pohjola Rakennus Oy Suomi
(b) Pohjola Rakennus Oy Group PRG Oy

Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän puolesta tietosuoja-asioista huolehtii käytännössä Pohjola Rakennus Oy Suomi, jonka yhteystiedot ovat: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pohjola Rakennus Suomi Oy
Tietosuojasta vastaava
Televisiokatu 4
00240 Helsinki
tietosuoja(at)pohjolarakennus.fi

3 REKISTERIN NIMI

Pohjola Rakennus -konsernin yhtiön työnhakijarekisteri.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseen ja hallinnointiin. Rekisteröidyltä saatuja tietoja käsitellään henkilön soveltuvuuden arvioimiseksi sekä haku- ja valintamenettelyyn liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa;

(b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde sen vuoksi, että rekisteröity on hakenut rekisterinpitäjän palvelukseen ja siinä tarkoituksessa antanut rekisterinpitäjälle henkilötietojaan, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröidyn lähettämän hakemuksen ja ansioluettelon sisältöjen perusteella.

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavia henkilötietoja:

(a) Tunnistamiseen liittyvät perustiedot, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;

(b) Työhistoriaan liittyvät tiedot kuten aiemmat työnantajat, työtehtävät;

(c) Koulutukseen liittyvä tieto, kuten peruskoulutus, suoritusvuosi;

(d) Pätevyydet ja erityisosaamiset, kuten kielitaito ja käydyt kurssit;

(e) Fysiologinen tieto, kuten valokuva;

(f) Muut tiedot kuten hakijan esittämät toivomukset, CV:stä ilmenevät tiedot, työnhakijan hakeman työtehtävän tunnistetieto sekä haettu tehtävä.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään ja kerättävät tiedot riippuvat kulloinkin siitä, mitä tietoja kohdennetun rekrytoinnin hakulomakkeella kysytään ja mitä tietoja työntekijä itsestään antaa ja tallentaa hakujärjestelmään.

Lisäksi tietoja voidaan työntekijän suostumuksesta saada hakijan ilmoittamilta suosittelijoilta sekä LinkedIn profiilista, jossa palveluntarjoajana on LinkedIn Corporation.

7 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi rekisterinpitäjän ohjeistusten mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi ICT-järjestelmien toimittajat, ulkoisen viestinnän palvelutoimittaja, ja tehtävästä riippuen ulkoinen rekrytoinnin ja henkilöarvioinnin palveluntarjoaja.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Hakijan rekrytointiprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle antamat tiedot säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaan:

(a) Mikäli hakija on antanut suostumuksensa, työnhakijoiden hakemuksia ja muita tietoja säilytetään hakemuksen jättämisestä kuusi (6) kuukautta, mikäli hakija ei tule tänä aikana tullut valituksi.

(b) Mikäli hakija ei ole antanut suostumustaan säilyttää hakemustaan ja tietojaan muita avoinna olevia tehtäviä varten, tiedot poistetaan välittömästi, mikäli hakija ei ole tullut hakemaansa tehtävään valituksi.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Hakemuksia käsittelevät Pohjola Rakennuksella henkilöstöosaston nimetyt hakemusten käsittelijät ja tehtäväkohtaiset rekrytoivat esimiehet. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

(a) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;

(b) Oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

(c) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;

(d) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

(e) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

(f) Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät.

Riippumatta siitä, mikä Pohjola Rakennus -konsernin yhtiö kulloinkin toimii rekisterinpitäjän roolissa, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan keskitetysti samaan osoitteeseen.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen tietosuoja(at)pohjolarakennus.fi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.