Skip to content

Kannelmäen Sävelkortteli

Vanhaistentie 2, 00420 Helsinki, Suomi

SÄVELKORTTELIN LUMOISSA

Kannelmäestä kajahtaa: vanha ostari on saanut väistyä, kun tilalle on alkanut nousta kaupunkielämän uusi näköalapaikka. Ilmassa on lupaus ilosta ja kuplivasta tunnelmasta – korviin kiirii uuden elämän alkusoitto, jossa kaupungin syke ja oman elämän tahti kulkevat käsi kädessä. Täällä on tilaa värikkyydelle, yhteisöllisyydelle ja luovuudelle.

Yh­tei­söl­li­syys on monin pai­koin tren­di­käs­tä, mutta Kannelmäessä se kuu­luu jo alu­een his­to­ri­aan.
Mo­ni-il­mei­set ra­ken­nuk­set, veh­reät kort­te­li­pi­hat ja su­ju­vat kul­ku­väy­lät luo­vat mil­jöön, johon asuk­kaat pu­hal­ta­vat hen­gen.

Sävelkorttelin ensimmäiset kaksi kerrostaloa ovat valmistuneet keväällä 2019 ja viimeisimmät vuoden 2022 mittaan.

Jos haluat tietää alueelle tulevista omistuskodeistamme ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloitusta, liity Kannelmäen ennakkolistalle!

Liity ennakkolistalle

Rakentaminen

Alueen rakentaminen on käynnissä usean kerrostalon voimin, alueen 11:ta talosta kuusi on jo valmiina. Ensimmäisenä omistustalona rakennettu Nuotti valmistui vuonna 2019 ja toinen omistustalo Tahti valmistui vuoden 2022 marraskuussa. Tulevat omistusasuntoyhtiöt Menuetti, Riimi ja Sävel alkavat rakentumaan tulevien vuosien aikana.

Sävelkortteliin rakennettavat kodit tulevat olemaan sekä omistusasuntoja että vuokra-asuntoja.

Tulevaisuuden mukavuusalue

Korttelisuunnittelun in­noit­ta­ja­na on ollut ole­mas­sa ole­van Kan­nel­mäen tun­nel­ma sekä kau­pun­ki­ra­ken­ne. Myös ra­ken­nus­ten vä­ri­tys sekä ma­te­ri­aa­li­maa­il­ma hakee in­noi­tuk­sen­sa van­has­ta Kan­nel­mäes­tä.

Sävelkortteli suun­taa katseensa kui­ten­kin eh­dot­to­mas­ti tu­le­vai­suu­teen. Asun­tojen va­li­koi­mas­ta löy­tyy koti elä­män jokaiseen vai­hee­seen, jolloin asukkaat voivat pysyä koko ikänsä Kannelmäen asukkaina. Laa­du­kas ra­ken­ta­mi­nen takaa alu­een pit­kän elin­kaa­ren.

Uuden Kannelmäen alue- ja ra­ken­nus­suun­nit­te­lu mah­dol­lis­taa asuk­kai­den yh­teis­toi­min­nan esi­mer­kik­si eri­lais­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa ker­ho­ti­lois­sa tai vain viet­tä­mällä aikaa yh­tei­ses­sä pi­has­sa. Tu­le­val­la au­kiol­la voi jär­jes­tää mo­nen­lai­sia ta­pah­tu­mia.

Viihtyisää asumista

Uuden Kannelmäen asu­kas- ja asia­kas­py­sä­köin­ti on si­joi­tet­tu pää­asias­sa pihakannen alle. Näin au­to­ton pi­ha-alue on sekä viih­tyi­sä että tur­val­li­nen. Jo­kai­sel­la asuin­ta­lol­la on suuri kort­te­li­pi­ha, jotka yh­des­sä ke­vyen lii­ken­teen yh­teyk­sien kans­sa an­ta­vat kort­te­li­ra­ken­teel­le väl­jyyt­tä kau­pun­ki­mai­ses­ta ka­tu­ti­las­ta tinkimättä.

Sävelkorttelista tulee ko­ti­paik­ka rei­lul­le 600 asuk­kaal­le. Mo­ni­puo­li­nen asuntotarjonta tulee ole­maan alu­een rik­kaus. Kort­te­lin mi­toi­tus mah­dol­lis­taa hyvin eri­ko­koi­sia asun­to­ja, jotka so­pi­vat asuk­kai­den vaih­te­le­viin elämäntilanteisiin. Alu­eel­le tulee sekä omis­tus- että vuo­kra-asun­to­ja. Asuk­kai­den py­sä­köin­ti­pai­kat ovat pi­ha­kan­nen alla, josta pää­see su­ju­vas­ti his­seil­lä omaan ko­tiin.

Palveluiden äärellä

Lä­hi­pal­ve­lu­ja ei tar­vit­se kau­kaa hakea, sillä osassa taloista on liiketiloja katutasossa. Mo­ni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta vas­taa muun muas­sa Alepa sekä Apteekki, jotka avattiin keväällä 2019. Lii­ke­ti­lat tul­laan pää­sään­töi­ses­ti si­joit­ta­maan torin ää­rel­le jat­ku­mok­si Kannelmäen os­ta­ri­pe­rin­teel­le. Päi­vit­täi­set lä­hi­pal­ve­lut löy­ty­vät omas­ta kort­te­lis­ta ja pal­ve­lu­jen suur­kes­kit­ty­mä, kaup­pa­kes­kus Kaari, on vain 500 met­rin pääs­sä.

Helposti liikkeelle

Kan­nel­mäen si­jain­ti Kehä I:n, Hä­meen­lin­nan­väy­län ja Ke­hä­ra­dan lä­hei­syy­des­sä on erin­omai­nen. Kehä I yh­dis­tää koko pää­kau­pun­ki­seu­dun. VT 3 vie au­toi­li­jat su­ju­vas­ti sekä Hel­sin­gin kes­kus­taan että Kan­nel­mäes­tä poh­joi­seen päin. Kan­nel­mäen ase­mal­le on kä­vel­len 700 met­riä. Ke­hä­ra­taa pit­kin pää­see ju­nal­la no­peas­ti Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­le sekä pää­ra­dal­le. Kan­nel­mäes­sä on help­po ke­vyen lii­ken­teen väy­lien ver­kos­to. Ke­hä­ra­dan vie­res­sä kul­kee myös pyö­rä­tie.

HALUATKO ENSIMMÄISTEN JOUKKOON?

Jätä meille yhteystietosi Kannelmäen ennakkolistalle ja saat tietää alueelle tulevista kodeistamme ensimmäisten joukossa ja mahdollisuuden varata sinua kiinnostavan kodin ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloitusta.

  • (esimerkiksi vaatehuone saunan sijaan, saarekkeellinen keittiö tms.)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.