Skip to content

Uusi Kannelmäki

Sävelkorttelin lumoissa

Kannelmäen van­han os­ta­rin pai­kal­le ra­ken­tuu Sävelkortteli, joka on Kannelmäen uusin mukavuusalue, kuin kylä kaupungissa. Yh­tei­söl­li­syys on monin pai­koin tren­di­käs­tä, mutta Kannelmäessä se kuu­luu jo alu­een his­to­ri­aan. Mo­ni-il­mei­set ra­ken­nuk­set, veh­reät kort­te­li­pi­hat ja su­ju­vat kul­ku­väy­lät luo­vat mil­jöön, johon asuk­kaat pu­hal­ta­vat hen­gen. Sävelkorttelin ensimmäiset kaksi kerrostaloa ovat valmistuneet keväällä 2019.

Jos haluat tietää alueelle tulevista omistuskodeistamme ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloitusta, liity Kannelmäen ennakkolistalle!

Liity ennakkolistalle

Pian muuttovalmis!

Sävelkorttelin uusimmat omistusasunnot ovat nyt myynnissä, tutustu ja ihastu elämäsi uuteen Tahtiin.

Kannelmäen Tahti

Asunto Oy Helsingin Tahti

56 kotia
1h+kt – 3h+kt+s
25.5 – 69.0 m²

Kannelmäen uusi väriläiskä pitää sisällään ullakkotunelmaa ja tahdikkaita uudiskoteja. Tutustu ja ihastu Tahdin lumoihin!

TUTUSTU TAHTIIN
Kannelmäen Tahti

Melodia, Rytmi, Tempo ja Tahti

Alueen rakentaminen jatkuu neljällä kerrostalolla, Asunto Oy Helsingin Melodialla, Asunto Oy Helsingin Rytmillä, Asunto Oy Helsingin Tempolla ja Asunto Oy Helsingin Tahdilla. Rytmin rakentaminen alkaa syksyn 2020 aikana, Tempo loppuvuodesta 2020. Melodia alkaa puolestaan rakentua vuoden 2021 alussa ja Tahti keväällä 2021. Rakennettavat kodit tulevat olemaan sekä omistusasuntoja että vuokra-asuntoja.

Tahti, Rytmi, Tempo

Historian havinaa

Tiesitko, että Kannelmäen nimi oli ennen Vanhainen? Yksi Hel­sin­gin ki­vi­kau­ti­sis­ta asuin­pai­kois­ta si­jait­si Kan­nel­mäen pai­kal­la. Alu­eel­la vir­taa­va Mä­tä­jo­ki syn­tyi noin pari tu­hat­ta vuot­ta sit­ten, kun Van­taan­jo­ki muut­ti uo­maan­sa. Kan­nel­mäen nimi juon­taa alu­eel­la si­jain­neen Gam­las-ti­lan nimen suo­men­nok­seen.

Kannelmäki uusi ilmakuva

Tulevaisuuden mukavuusalue

Korttelisuunnittelun in­noit­ta­ja­na on ollut ole­mas­sa ole­van Kan­nel­mäen tun­nel­ma sekä kau­pun­ki­ra­ken­ne. Myös ra­ken­nus­ten vä­ri­tys sekä ma­te­ri­aa­li­maa­il­ma hakee in­noi­tuk­sen­sa van­has­ta Kan­nel­mäes­tä. Uusi Kannelmäki suun­taa katseensa kui­ten­kin eh­dot­to­mas­ti tu­le­vai­suu­teen. Asun­to­jen va­li­koi­mas­ta löy­tyy koti elä­män jokaiseen vai­hei­siin, jolloin asukkaat voivat pysyä koko ikänsä Kannelmäen asukkaina. Laa­du­kas ra­ken­ta­mi­nen takaa alu­een pit­kän elin­kaa­ren. Uuden Kannelmäen alue- ja ra­ken­nus­suun­nit­te­lu mah­dol­lis­taa asuk­kai­den yh­teis­toi­min­nan esi­mer­kik­si eri­lais­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa ker­ho­ti­lois­sa tai vain viet­tä­mäs­sä aikaa yh­tei­ses­sä pi­has­sa. Tu­le­val­la au­kiol­la voi jär­jes­tää mo­nen­lai­sia, pie­ni­muo­toi­sia­kin ta­pah­tu­mia.

Viihtyisää asumista

Uuden Kannelmäen asu­kas- ja asia­kas­py­sä­köin­ti on si­joi­tet­tu pää­asias­sa pi­ha­kan­nen alle. Näin au­to­ton pi­ha-alue on sekä viih­tyi­sä että tur­val­li­nen. Jo­kai­sel­la asuin­ta­lol­la on suuri kort­te­li­pi­ha, jotka yh­des­sä ke­vyen lii­ken­teen yh­teyk­sien kans­sa an­ta­vat kort­te­li­ra­ken­teel­le väl­jyyt­tä kau­pun­ki­mai­ses­ta ka­tu­ti­las­ta tin­ki­mät­tä.

Sävelkorttelista tulee ko­ti­paik­ka rei­lul­le 600 asuk­kaal­le. Mo­ni­puo­li­nen asun­to­tar­jon­ta tulee ole­maan alu­een rik­kaus. Kort­te­lin mi­toi­tus mah­dol­lis­taa hyvin eri­ko­koi­sia asun­to­ja, jotka so­pi­vat asuk­kai­den vaih­te­le­viin elä­män­ti­lan­tei­siin. Alu­eel­le tulee sekä omis­tus- että vuo­kra-asun­to­ja. Asuk­kai­den py­sä­köin­ti­pai­kat ovat pi­ha­kan­nen alla, josta pää­see su­ju­vas­ti his­seil­lä omaan ko­tiin.

Palveluiden äärellä

Lä­hi­pal­ve­lu­ja ei tar­vit­se kau­kaa hakea, sillä osassa taloista on liiketiloja katutasossa. Mo­ni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta vas­taa muun muas­sa Alepa sekä Apteekki, jotka avattiin keväällä 2019. Lii­ke­ti­lat tul­laan pää­sään­töi­ses­ti si­joit­ta­maan torin ää­rel­le jat­ku­mok­si Kannelmäen os­ta­ri­pe­rin­teel­le. Päi­vit­täi­set lä­hi­pal­ve­lut löy­ty­vät omas­ta kort­te­lis­ta ja pal­ve­lu­jen suur­kes­kit­ty­mä, kaup­pa­kes­kus Kaari, on vain 500 met­rin pääs­sä. Lähin kou­lun ala-as­te on aivan Uuden Kan­nel­mäen vie­res­sä. Ylä­as­teel­le on noin ki­lo­met­rin matka.

Helposti liikkeelle

Kan­nel­mäen si­jain­ti Kehä I:n, Hä­meen­lin­nan­väy­län ja Ke­hä­ra­dan lä­hei­syy­des­sä on erin­omai­nen. Kehä I yh­dis­tää koko pää­kau­pun­ki­seu­dun. VT 3 vie au­toi­li­jat su­ju­vas­ti sekä Hel­sin­gin kes­kus­taan että Kan­nel­mäes­tä poh­joi­seen päin. Kan­nel­mäen ase­mal­le on kä­vel­len 700 met­riä. Ke­hä­ra­taa pit­kin pää­see ju­nal­la no­peas­ti Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­le sekä pää­ra­dal­le. Kan­nel­mäes­sä on help­po ke­vyen lii­ken­teen väy­lien ver­kos­to. Ke­hä­ra­dan vie­res­sä kul­kee myös pyö­rä­tie.

Haluatko ensimmäisten joukkoon?

Jätä meille yhteystietosi Kannelmäen ennakkolistalle ja saat tietää alueelle tulevista kodeistamme ensimmäisten joukossa ja mahdollisuuden varata sinua kiinnostavan kodin ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin aloitusta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.