Skip to content

Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.2021-31.12.2021

17.02.2022

Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätös on julkaistu 17.2.2022. Pohjola Rakennus jatkoi kannattavaa kasvuaan myös vuonna 2021.

Tilikaudella 1.1.-31.12.2021 Pohjola Rakennus käynnisti ennätysmäärän uusia hankkeita, ja niiden kannattavuus on kokonaisuudessaan kehittynyt myönteisesti. Yhtiön tekemät kehitystoimenpiteet hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat kokonaisuudessaan kantaneet hedelmää. Liikevaihdon kasvua kiritti hyvä kysyntä kuluttaja- ja sijoittaja-asiakassegmenteissä sekä omaperusteisten hankkeiden määrän kasvattaminen. Yhtiön viime vuosien hyvä kehitys on edesauttanut taseen vahvistumista edelleen, ja se antaa suotuisat lähtökohdat myös vuodelle 2022.

Pohjola Rakennuksella

  • oli tilikauden päättyessä rakenteilla 4 392 asuntoa tai liikehuoneistoa, joista myytäviä kuluttajakohteita 575 asuin- tai liikehuoneistoa
  • valmistui yhteensä 1 843 asuntoa tai liikehuoneistoa vuonna 2021.
  • luovutettiin 29 valmistunutta kohdetta, jotka painottuivat sijoittaja- ja urakkakohteisiin.
  • myytiin vuoden 2021 aikana 641 kuluttajatuotantoon kohdistettua asuntoa tai liikehuoneistoa.
  • myytävissä olevia valmiita asuntoja ja liikehuoneistoja oli tilikauden päättyessä vain kuusi kappaletta.
  • sijoittajakysyntä säilyi hyvällä tasolla ja sijoittajille myytiin tilikaudella 18 hanketta, joissa oli yhteensä 1274 asuntoa tai liikehuoneistoa.

Pohjola Rakennus Oy Suomen pääasiallinen liiketoiminta muodostuu omaperusteisten asuinkerrostalojen hankekehityksestä ja aluesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta, projektinjohtomallilla tehdystä rakentamisesta, kilpailu-urakoinnista sekä osakehuoneistojen ja sijoittajahankkeiden myynnistä. Liiketoiminta perustuu laadukkaaseen ja sijainnillisesti tulevaisuuden kysyntää vastaavaan tonttivarantoon. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä

”Olen ylpeä kaikesta, mitä olemme saavuttaneet vuonna 2021 muuttuvan maailman keskellä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme tukea ja sitoutumista. Pohjola Rakennuksen liikevaihto nousi viime vuonna 356 miljoonaan euroon, joka on kaikkien aikojen ennätyksemme. Tilauskanta rikkoi 500 miljoonan euron rajan ensimmäistä kertaa yhtiön koko historian aikana. Olemme nousseet suurimpien asuntorakentajien joukkoon.

Pohjola Rakennuksen taloudellinen asema on vakaa, mikä on hyvä pohja kestävälle kasvulle. Tärkein voimavaramme on kuitenkin henkilöstö ja korkea henkilöstötyytyväisyys, joista pidämme hyvää huolta.”

Toimitusjohtaja Esa Neuvonen

”Pohjola Rakennuksen pitkäjänteinen panostaminen henkilöstöön, asiakaskokemukseen sekä työturvallisuuteen näkyvät selkeästi kasvaneena tyytyväisyytenä sekä työturvallisuuden parantumisena. Asuntohankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen keskittyminen valituissa kasvukeskuksissa on luonut suotuisan pohjan positiiviselle kannattavuuden kehitykselle ja kasvulle. Hyvä hankekanta, terve tase ja osaava henkilöstö luovat erinomaiset lähtökohdat jatkaa kasvua ja liiketoimintamme kehittämistä myös tulevaisuudessa.”

Toiminnan kehitys vuonna 2021

Omistaja- ja liiketoimintastrategiaa täsmennettiin ja liiketoimintarakennetta kehitettiin strategian mukaisesti. Strategia perustuu kestävään liiketoiminnan kasvuun ja vastuulliseen toimintaan, missä keskeisinä tavoitteina ovat kannattavuuden parantaminen, vakavaraisuudesta huolehtiminen ja riskinottokykyyn suhteutettu liiketoiminnan kasvattaminen valituissa alue- ja tuotesegmenteissä yritys- ja ympäristövastuukysymykset kattavasti huomioiden.

Toiminnassa painotetaan asiakaskokemuksen kehittämistä, ja tavoitteena on onnellinen asiakas toiveita vastaavassa kodissa ja tyytyväinen sijoittaja tilausta vastaavan talon omistajana. Pohjola Rakennus -konsernin asiakastyytyväisyysindeksi pysyi tilikaudella erinomaisella tasolla ja indeksin arvon ollessa 4,4 asteikolla 1–5. Yhtiön tavoitteena on niin ikään kehittää toimintaa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Vastuullisuustavoitteissa painotettavaksi ympäristövastuun osa-alueeksi linjattiin hiilijalanjäljen määrittäminen ja sen vähentäminen sekä kiertotalouden edistäminen.

Yhtiötasoisten ohjaus- ja toimintamallien kehittäminen jatkui, osaamista täydennettiin varsinkin vahvassa kasvussa olevissa alueyksiköissä ja tunnettuuden kasvattamiseen panostettiin mm. avaamalla uuden brändi-ilmeen mukainen asuntomyymälä Helsinkiin alkuvuodesta 2021. Seuraava asuntomyymälä on suunniteltu avattavaksi Turkuun keväällä 2022. Asuntomyymälät kasvattavat osaltaan yhtiön tunnettuutta.

Esa Neuvonen aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2022 aiemmin toimitusjohtajana toimineen Kari Inkisen siirryttyä yhtiön hallituksen jäseneksi.

Pohjola Rakennus -konsernin avainluvut

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017
Liikevaihto, Me 356,2 315,3 295,1 260,7 264,6
Liiketulos, Me 15,0 9,2 7,2 -7,8 13,8
Liiketulos, % 4,2 2,9 2,4 -3,0 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,9 12,5 7,9 -8,2 17,4
Oman pääoman tuotto, % 24,9 18,4 14,4 -30,0 26,6
Nettovelkaantumis-aste, % 31,0 9,6 54,3 123,1 40,6
Omavaraisuusaste, % 38,0 43,0 34,3 25,8 33,0
Tilauskanta, Me 531,3 285,4 276,7 298,9 194,5

Henkilöstö

Uusia työntekijöitä palkattiin Pohjola Rakennukselle vuonna 2021 yhteensä 91 sisältäen myös määräaikaiset työsuhteet. Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kehittyi seuraavasti:

2021 2020 2019
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 278 243 223

Työturvallisuuden kehitys jatkui myönteisenä ja yhtiön tapaturmataajuus oli 13,5 sen ollessa edellisellä tilikaudella 14,9. Tapaturmataajuus sisältää Pohjola Rakennus Oy Suomen alihankkijoiden työtunnit ja mahdolliset tapaturmat. Vuonna 2021 ei tapahtunut vakavia työtapaturmia, ja pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Tilikaudella suoritettiin myös koko yrityksen kattava työturvallisuusauditointi työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapaturmien vähentämiseksi. Auditointia jatketaan vuonna 2022 ja yhtiö liittyi tilikaudella Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyritykseksi.

Konsernissa tuetaan koko henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä tarjoamalla mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää työtehtävien vaatimaa osaamista ja ammattitaitoa. Keskeinen henkilöstön osaamisen kehittämisen foorumi on Pohjola Akatemian perehdytys- ja ajankohtaiskoulutukset sekä tutkintopohjaiset koulutusohjelmat. Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin edellisten vuosien tavoin. Vuonna 2021 perustettiin alueelliset työhyvinvointitoimikunnat edistämään henkilöstön hyvinvointia järjestämällä muun muassa erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia Loppuvuodesta 2021 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa saavutettiin jälleen erinomainen tulos konsernin työtyytyväisyysindeksin ollessa 4,3 asteikolla 1–5. Vuonna 2020 kyselyn tulos oli 4,2.

Näkymät vuodelle 2022

Rakennusteollisuus RT arvioi asuntojen aloitusmäärien laskevan vuonna 2022, mutta ylittävän edelleen pitkän aikavälin keskimääräisen vuosittaisen tuotantomäärän. Kuluttajien asuntokysynnän arvioidaan pysyvän edelleen vahvana suurimmissa kasvukeskuksissa. Tonttihintojen ja -vuokrien sekä rakennusmateriaalien hintojen nousu ja osaavan työvoiman rajallisuus asettavat haasteita toiminnalle ja luovat hinnoittelupainetta aloitettaviin kohteisiin.

Pohjola Rakennus -konsernin myönteinen kannattavuuskehitys, hyvä tulos, vahvistunut tase sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö luovat hyvän lähtökohdan liiketoiminnalle myös vuodelle 2022. Edellytyksiä kannattavan toiminnan jatkumiselle vahvistaa konsernin tilikauden päättyessä ennätyskorkealla tasolla ollut osatulouttamaton tilauskanta 531,3 miljoonaa euroa.

Strategiakaudella 2022–2024 tavoitellaan volyymin kohdistamista noin 80 prosenttisesti omaperusteiseen tuotantoon kuluttaja- ja sijoittajatuotteen kesken. Tavoitteessa otetaan huomioon markkinatilanne ja sen arvioitu kehitys. Liikevaihdon kasvu perustuu omaperusteisen tuotannon laajentamiseen suurissa kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Liite: Pohjola Rakennuksen tilinpäätöstiedote 2021, julkaistu 17.2.2022

Lisätietoja:

Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group PRG Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 041 459 0600

Esa Neuvonen, Pohjola Rakennus Oy Suomen toimitusjohtaja, 040 500 1003

Pohjola Rakennus Oy Suomi on kotimainen perheyritys, joka on luonut mukavuusalueita Pohjolan elosuhteisiin jo yli 30 vuotta. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain lähes 3 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Olemme yksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä ja työllistämme yli 3 000 ammattilaista, joista noin 300 on omaa henkilökuntaa. Kun haluat löytää oman mukavuusalueesi, voit luottaa meihin.